Natječaji i javni pozivi

15:14:45 – 18/05/2022.

Popovača, 18. svibanj 2022.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 12. travnja 2022.  do 20. travnja  2022. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu glazbene kulture, na puno, određeno radno vrijeme, ne dulje od 5 mjeseci, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Irena Mikšić.

 

 

 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


 

11:014:45 – 10/05/2022.

 

Popovača,  10. svibnja 2022.g.

 

Na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole  Popovača od 9. travnja 2019. i čl.10. Pravilnika o postupku  zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje od 6.5.2019.g.   ravnatelj OŠ Popovača, Dražen Mlakar  donosi

 

ODLUKU

o ne zasnivanju radnog odnosa

Po provedenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelja/ce njemačkog jezika., nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno, donosi se 0dluka o ne zasnivanju radnog odnosa s jedinim prijavljenim kandidatom Igorom Mihalićem.

 

Obrazloženje

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelja/ce njemačkog jezika., nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno, objavljen je 12.4.2022.g.

Postupak je provodilo Povjerenstvo za odabir kandidata  te je utvrdilo da je na testiranje pristupio jedini prijavljeni kandidat Igor Mihalić.

Na provedenom testiranju, Igor Mihalić nije zadovoljio na usmenom dijelu testiranja te je ukupno ostvario 29 od 60 mogućih bodova.

Zbog navedenog donesena je odluka kao u Izreci.

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


12:04:45 – 29/04/2022.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata  u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)

 1. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskoj ustanovi

(NN 47/17,41/19 i 76/19)

 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 112/10, 82/19)

 1. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ      GLAZBENE KULTURE(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)

 1. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskoj ustanovi

(NN 47/17,41/19 i 76/19)

 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 112/10, 82/19)

 1. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 

 


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 24 sata

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja njemačkog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se u ponedjeljak,  9. svibnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ    GLAZBENE KULTURE(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja glazbene kulture  (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme,  održat će se u ponedjeljak,  9. svibnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


14:04:25 – 12/04/2022.

 

Popovača,  12. travnja 2022.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno, do povratka djelatnika na rad

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

 

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

http://www.os-popovaca.skole.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 12.04.2022.g na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 

 


Popovača, 12. travnja 2022.g.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ),  Zakona o radu ( NN 93/14, 127/17, 98/19),Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/179) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Popovača (KLASA: 602-02/19-40/01, URBROJ: 2176-32-19-1 od dana 06.05.2019.) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html,  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            — životopis

-dokaz o državljanstvu

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)           

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno  uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

http://www.os-popovaca.skole.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/    

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen  dana 12. travnja 2022.g. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                

Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


 

15:34:25 – 13/12/2021.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenika

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, u OŠ Popovača, održat će se   u PONEDJELJAK   20. PROSINCA 2021. godine s početkom u  13,00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE– 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika, u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

 

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

 

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 (
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

 

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, u OŠ Popovača, održat će se   u PONEDJELJAK   20. PROSINCA 2021. godine s početkom u  13,00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

SPREMAČ/ICA- 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja, u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

 

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

 

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Popovača
 2. Pravilnik o zaštiti na radu
 3. Pravilnik o zaštiti od požara

 

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


10:12:25 – 7/12/2021.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 24 sata

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja Njemačkoga jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se u ponedjeljak  13. prosinca 2021. godine s početkom u 12:30 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

.


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata  u OŠ Popovača

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)

 1. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskoj ustanovi

(NN 47/17,41/19 i 76/19)

 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 112/10, 82/19)

 1. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


8:12:25 – 30/11/2021.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, do povratka djelatnika na rad

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.                                          

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/    

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je 30.11.2021 objavljen na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 8.12.2021.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


 

12:12:25 – 26/11/2021.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati, u Osnovnoj školi Popovača, do povratka zaposlenice s bolovanja
 

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

 Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html   , ;  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata   ; članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 – životopis,

– dokaz državljanstva ( kopija domovnice, rodnog lista i sl.)

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.                                                                                                                

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/   

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 26.11.2021. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 08.12.2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


13:12:25 – 22/11/2021.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ),  Zakona o radu ( NN 93/14, 127/17, 98/19),Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/179) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Popovača (KLASA: 602-02/19-40/01, URBROJ: 2176-32-19-1 od dana 06.05.2019.) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html,  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            -životopis

-dokaz o državljanstvu

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)           

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno  uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

http://www.os-popovaca.skole.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/    

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen  dana 22. studenoga 2021.g. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 02. prosinca 2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                

Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


15:32:21 – 9/11/2021.

Temeljem članka članku  10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (od 6.5.2019.g. KLASA:602-02/19-40/01, URBROJ:2176-32-19-1), ravnatelj OŠ Popovača donosi

O D L U K U

O ne zasnivanju radnog odnosa

O b r a z l o ž e n j e

Dana 13.10.2021. g. Osnovna škola Popovača objavila je natječaj za radno mjesto učitelja

njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme. Ravnatelj sukladno članku  10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (od 6.5.2019.g. KLASA:602-02/19-40/01, URBROJ:2176-32-19-1), donosi gore navedenu  odluku.

Naime, temeljem   čl.105. st.6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 od 30.5.2020.) te čl.7. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN6/19 od 9.1.2019.) na procjenu odnosno vrednovanje pozivaju se samo kandidati kategorije A  jer kandidati kategorije B ne mogu konkurirati na natječaju niti biti zaposleni ukoliko su se na isti natječaj javili i kandidati kategorije A.

Osnovna škola Popovača omaškom je na vrednovanje pozvala kandidata kategorije B kojeg nije trebala pozvati budući da se na natječaj javila osoba kategorije A. Samim time OŠ Popovača počinila je proceduralnu pogrešku u natječaju te je sukladno čl. 10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  bilo nužno donijeti ovakvu Odluku.

Sukladno navedenome, ravnatelj OŠ Popovača odlučio je kako je navedeno u naslovu ove Odluke te će natječaj za radno mjesto učitelja njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme, biti ponovljen.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


 

 

 

14:22:11 – 27/10/2021.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 24 sata

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se u četvrtak,  4. studenoga 2021. godine s početkom u 9:00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme ,24 sata,  u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)

 1. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskoj ustanovi

(NN 47/17,41/19 i 76/19)

 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 112/10, 82/19)

 1. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


15:31:11 – 15/10/2021.

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

 • UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14., 102/19)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15 i 53/21)
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)
 7. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN br. 62/19 )

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme – PRIPRAVNIK,  u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)

 1. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskoj ustanovi

(NN 47/17,41/19 i 76/19)

 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 112/10, 82/19)

 1. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme – PRIPRAVNIK

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme – PRIPRAVNIK u OŠ Popovača, održat će se     25. listopada 2021. godine s početkom u  12,45 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme  do povratka zaposlenice s bolovanja u OŠ Popovača, održat će se    25. listopada 2021. godine s početkom u  12,45 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 


14:33:16 – 13/10/2021.

 

Temeljem članka 107. NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme u trajanju od 24 sati tjedno

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.      

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html    , ;  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata    ; članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

-dokaz o državljanstvu

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 13.10.2021.g na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

SPREMAČ/ICA- 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati, u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

 

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

 

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 2. Etički kodeks
 3. Kućni red

 

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

SPREMAČ/ICA- 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati,  u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 2. Etički kodeks
 3. Kućni red

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme-20 sati

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, u OŠ Popovača, održat će se   u utorak   25. listopada 2021. godine s početkom u  13,30 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme-30 sati

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, u OŠ Popovača, održat će se   u utorak   25. listopada 2021. godine s početkom u  13,30 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 

 


11:23:15 – 7/10/2021.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-40/01 URBROJ: 2176-32-19-1 od 6.5.2019.),  Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105.  i članka 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html    , ;  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata    ; članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            -dokaz državljanstva ( rodni list/domovnica)

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača: https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 07.10.2021. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 15.10.2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


 

13:43:23 – 27/9/2021.

 

Temeljem članka 107. NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

           

 Radno mjesto:

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE –1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme (12 mjeseci), 40 sati tjedno (puno radno vrijeme), PRIPRAVNIK

 

(pod pojmom PRIPRAVNIK u smislu teksta ovog natječaja, podrazumijeva se nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih s najviše šest (6) mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava)

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, te posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) – u daljnjem tekstu – Zakon, Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“, broj 6/19) – u daljnjem tekstu – Pravilnik te uvjeti propisani mjerom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u 2021. godini.

 Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz ZOOOSŠ.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html ;  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata ; članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf    

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            – dokaz državljanstva ( kopija osobne, domovnice, rodnog lista )

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača,

Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 27.09.2021.g na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom. Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 30 sati, u Osnovnoj školi Popovača
 

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html  , ;  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata  ; članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 – životopis,

– dokaz državljanstva ( kopije rodnog lista, domovnice i sl.)

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.                                                                                                               

  Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača: https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/   

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 27.09.2021. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 06.10.2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati, u Osnovnoj školi Popovača, PŠ Stružec
 

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

            Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj NN 121/17, 98/19, 84/21), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html   , ;  članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),  https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata   ; članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 – životopis,

– dokaz državljanstva ( kopija domovnice, rodnog lista i sl.)

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.                                                                                                               

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

www.os-popovaca.hr   

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 27.09.2021. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 06.10.2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

 

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


 

09:22:23 – 13/9/2021

 

Temeljem članka  10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja ( od 6.5.2019.g. KLASA: 602-02/19-40/01, URBROJ: 2176-32-19-1), Ravnatelj donosi:

 

O D L U K U

ne zasnivanju radnog odnosa

O b r a z l o ž e n j e

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremačice, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 5.7.2021.g.  Školski odbor nije dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatom/injom te je temeljem članka  10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja ( od 6.5.2019.g. KLASA: 602-02/19-40/01, URBROJ: 2176-32-19-1) donio Odluku kako je navedeno.

 

                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                        Dražen Mlakar

 


11:26:43 – 25/8/2021.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme-30 sati

O vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje  na radno mjesto : SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, u OŠ Popovača, održat će se   u utorak   31. kolovoza 2021. godine s početkom u  09,00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte/telefonski  koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

SPREMAČ/ICA- 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, u OŠ Popovača

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Popovača
 2. Pravilnik o zaštiti na radu
 3. Pravilnik o zaštiti od požara

 

Navedeni pravilnici mogu  se pronaći na stranicama Škole.

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


12:46:33 – 7/5/2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 30 sati, u Osnovnoj školi Popovača
 

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

             Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 – životopis,

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.                                                                                                               

  Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača: https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 05.07.2021. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 13.07.2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 

 


 

13:42:39 – 5/31/2021

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ    GLAZBENE KULTURE(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja glazbene kulture (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se u PONEDJELJAK,  07. lipnja  2021. godine s početkom u 10:00 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ      GLAZBENE KULTURE(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

 

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

 

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 (
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 


 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,
dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje
 
N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
 
UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme od 40
 
sata tjedno, do povratka djelatnika na rad
 
 
 
Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture mogu dostaviti osobe koje
ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106. ZOOOSŠ te Pravilnika o
odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se
pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku
48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi
na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve
potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja-
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOK
AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na
natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016.
godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka,
svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je
kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja
natječajnog postupka.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime,
datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:
– životopis
– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj
ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)
 
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama
i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i
postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:
https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-
zaposljavanja.pdf
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se
ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo
utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su
prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak
vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem
radu.
Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i
drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:
http://www.os-popovaca.skole.hr/
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača,
Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.
Natječaj je objavljen 17.05.2021. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave
odnosno do 25.05.2021.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom
poštom.
Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem
obavijesti na mrežnoj stranici škole.
 
Ravnatelj
Dražen Mlakar

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

 • UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

 

 1. POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20 )
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ MATEMATIKE  (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja matematike (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno,  u OŠ Popovača održat će se 09. ožujka   2021. godine s početkom u 11.30 sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću  

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ    ENGLSKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja engleskog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se  09. ožujka 2021. godine s početkom u _11.30h__________sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   http://www.os-popovaca.skole.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

 

 1. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://www.os-popovaca.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


KLASA: 112-03/21-01/02

URBROJ: 2176-32-21-04

Popovača, 15. veljače 2021.g.

 

Temeljem članka 107. NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.      

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 15.02.2021.g na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


 

KLASA: 112-02/21-01/02

URBROJ: 2176-32-21-06

Popovača, 15. veljače 2021.g.

 

Temeljem članka 107. NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.      

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 15.02.2021.g na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 

        


KLASA: 112-02/21-01/02

URBROJ: 2176-32-21-07

Popovača, 15. veljače 2021.g.

 

Temeljem članka 107. NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.      

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

            – životopis

            – diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            – potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

              ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

              osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
            – potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

http://www.os-popovaca.skole.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 15.02.2021.g na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

 Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 

 

 

           

 

 


KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-48

Popovača, 03. studeni  2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 20 sati  tjedno

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)
 7. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN br. 62/19 )

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-47

Popovača, 03. studeni  2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj objavljen 21.10.2020.g.  za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 20 sati tjedno , uz probni rad od 3 mjeseca

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja njemačkog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se ____10.11.2020. _________. godine s početkom u __11.30_sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

.


KLASA:   602-02/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-09

Popovača, 19. listopada 2020.

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Uprava za odgoj i obrazovanje

Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38

10 000 ZAGREB

Predmet: Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za zapošljavanje

                 – traži se

Sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/2016; dalje u tekstu: Odluka) i vašeg Dopisa upućenog osnovnim školama 26. rujna 2018. (KLASA:602-02/18-06/00631, URBROJ: 533-25-18-0001), molimo odobrenje za zapošljavanje na određeno vrijeme za radno mjesto:

 

tajnika škole (M/Ž) – određeno, puno radno vrijeme

O b r a z l o ž e nj e

            U Osnovnoj školi Popovača, s danom 17. rujna 2020., odlaskom zaposlenice Tene Marjanović na komplikacije u trudnoći, upražnjeno  je radno mjesto tajnika škole (M/Ž).

Navedena zaposlenica je zaposlena na radnom mjestu tajnice u matičnoj školi na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvidom u e-maticu razvidno je da je u Osnovnoj školi Popovača trenutno upisano ukupno 386 učenika te zaposleno 66 zaposlenika. Škola trenutno nema administrativnog referenta .

 

U sastavu matične škole nalaze se tri Područne škole i to :

 1. PŠ Stružec s 412,80 m2 unutarnjeg prostora,
 2. PŠ Potok s 304,56 m2 unutarnjeg prostora,
 3. PŠ Gornja Jelenska s 654 m2 unutarnjeg prostora.

 

U Osnovnoj školi Popovača odlaskom zaposlenice Tene Marjanović na komplikacije u trudnoći,   upražnjeno je radno mjesto tajnika škole (M/Ž).

Sukladno čl. 2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14.), Osnovna škola Popovača – prema sveukupnom broju učenika upisanih u Školu i zaposlenika zaposlenih u Školi, ima pravo na zapošljavanje tajnika (M/Ž) na puno radno vrijeme.

Budući da će odsutnošću gore  navedene radnice u Osnovnoj školi Popovača ostati upražnjeno mjesto tajnika, te da se redovito obavljanje poslova može osigurati jedino novim zapošljavanjem putem natječaja, molimo prethodnu suglasnost za zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto jednog izvršitelja na radno mjesto tajnika škole (M/Ž) na određeno, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice Tene Marjanović .

S poštovanjem,

                                                                                                                        Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-62

Popovača, 03. studeni 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– TAJNIK/CA -1 IZVRŠITELJ/ICA –  NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME OD 40 SATI TJEDNO, DO POVRATKA DJELATNIKA NA RAD

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Statut OŠ Popovača od 9.4.2019.g.
 2. Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 


18:52:49 – 10/21/2020

KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-54

Popovača,  21. listopada  2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12., 126/12.  94/13,152/14, 68/18, 98/19, 64/20), (dalje u tekstu ZOOOSŠ) čl. 72. Statuta Osnovne škole Popovača,  te članaka 5., 6. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Popovača, ravnatelj Osnovne škole Popovača, iz Popovače, Vinogradska 15, Dražen Mlakar,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

TAJNIK/CA -1 IZVRŠITELJ/ICA –  NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME OD 40 SATI TJEDNO, DO POVRATKA DJELATNIKA NA RAD

Prijave na natječaj za radno mjesto tajnik/ica mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvijete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105.stavka 16. ZOOOSŠ  a to su:

 1. a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
 2. b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovih Uvjeta,

te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 21. listopada 2020.g.. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 29. listopada 2020.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole

 

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­45

Popovača, 21. listopada 2020.g.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj –

na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Radni odnos se zasniva na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno  uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen  dana 21. listopada 2020.g. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 29. listopada 2020.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


16:52:49 – 10/07/2020

 

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-44

Popovača,  7. listopad 2020.

 

Temeljem čl. 72. Statuta Osnovne škole Popovača, ravnatelj Dražen Mlakar donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj njemačkog jezika (m/ž)

 Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, objavljen 14.09.2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( KLASA: 112-02/20-01/02, URBROJ: 2176-32-20-33)

Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će ista biti dostavljena svim kandidatima.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 14.09.2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj  za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. Na testiranje je izašao kandidat Igor Mihić te je na istom zadovoljio. Budući da na je na sjednici Školskog odbora  od 6.listopada 2020. uskraćena suglasnost Ravnatelju za zapošljavanje Igora Mihića odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

                                                                                               Ravnatelj

                                                                                                     Dražen Mlakar


KLASA:   112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-35

Popovača, 7.listopad 2020.

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

 

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od3. rujan 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 25sata tjedno – 5 izvršitelj/ica., uz suglasnost Školskog odbora, izabrani su :

 1. Ljiljana Masnjak
 2. Bojana Dekalović
 3. Renata Maričić
 4. Zrinka Jelača-Faletar
 5. Barbara Fritz

 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar

 


KLASA:   112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-43

Popovača, 7.listopada 2020.

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

 

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 3.09.2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učitelja/icu informatike, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Tena Mlakar, magistra primarnog obrazovanja.

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-53

Popovača, 7. listopad 2020.

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

 

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 3.9.2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu engleskog jezika, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Ena Begović, magistra pedagogije.

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-52

Popovača, 07. listopad 2020.

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog 3. rujna 2020. na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu glazbene kulture, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Irena Mikšić.

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


KLASA:   112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-36

Popovača, 7.listopad 2020.

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 3. rujan 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 30 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica., uz suglasnost Školskog odbora, izabrani je Dragica Slovic.

 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar

 


08:52:49 – 09/24/2020

 

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-39

Popovača, 24.rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 20 sati

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se _____29.rujna 2020_________. godine s početkom u ___11.30h_______sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje


KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-40

Popovača, 24. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 20 sati

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)
 7. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN br. 62/19 )

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 

09:59:49 – 09/22/2020

 

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-35

Popovača, 22. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ    INFORMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja informatike (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se __28. rujna_2020. godine s početkom u _____11.30______sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-36

Popovača, 22. rujan  2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ INFORMATIKE(M/Ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 


KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-48

Popovača, 22. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ    ENGLSKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja engleskog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se  ___28. rujna__________2020. godine s početkom u _11.30h__________sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-49

Popovača,  22. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 


KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-46

Popovača, 22. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

– UČITELJ    GLAZBENE KULTURE(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje učitelja glazbene kulture (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme  u OŠ Popovača održat će se 28. rujna 2020. godine s početkom u ___11.30h_______sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-47

Popovača, 22. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– UČITELJ      GLAZBENE KULTURE(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15., 3/17.)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14., 40/14. i 103/14.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. , 82/2019.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15. )
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN br. 132/13.)

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


08:59:29 – 09/18/2020

 

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-31

Popovača, 18. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 30
sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

 

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 

 1. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html
 2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima  (NN 22/2020)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_22_549.html
 3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje


KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-32

Popovača, 18. rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

UPUTE

kandidatima/kandidatkinjama koji su pozvani na testiranje za zapošljavanje na radna mjesta:

– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 25
sata tjedno – 5 izvršitelj/ica.

 

POSTUPAK VREDNOVANJA

Vrednovanje kandidata/kandidatkinja, odnosno provjeru znanja, sposobnosti, motivacije i vještina kandidata/kandidatkinja te rezultata u dosadašnjem radu, Povjerenstvo utvrđuje putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili potpune prijave i/ili vlastoručno potpisane prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu pozvane, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat/kandidatkinja koji/a ispunjava formalne uvjete te čija je prijava pravodobna, potpuna i vlastoručno potpisana, a ne pristupi testiranju uopće ili u zakazano vrijeme ili tijekom njegova trajanja odustane, smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku. Po utvrđivanju identiteta, provest će se testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja koja obuhvaća provjeru znanja odgovarajućih pravnih i drugih propisa vezanih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Pisano testiranje traje 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti jest 30 bodova. Kandidati/kandidatkinje dužni su pridržavati se utvrđenog vremena trajanja testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti red i mir. Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila ponašanja biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa pisane provjere znanja te njezin/njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Na razgovor s povjerenstvom se upućuju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultate razgovora (intervjua) ocjenjuje svaki član Povjerenstva pojedinačnom ocjenom  bodovima od 0 do 10. Maksimalan broj bodova koji kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na razgovoru je 30 bodova. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ukupno ostvariti na vrednovanju je 60 bodova.

Nakon provedenog vrednovanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata/kandidatkinja ravnatelj odlučuje o kandidatu/kandidatkinji za kojeg/koju će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata/kandidatkinje prema broju bodova. Ako dva ili više kandidata/kandidatkinja ostvare jednak broj bodova ravnatelj može odlučiti između svih kandidata/kandidatkinja koji/e imaju tri najbolje bodovana rezultata.

Ako kandidat/kandidatkinja za kojeg/koju je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora odustane od zasnivanja radnog odnosa sa Školom ili Školski odbor uskrati prethodnu suglasnost za istog/istu, ravnatelj može predložiti drugog kandidata/kandidatkinju s liste ili se raspisuje novi natječaj.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA/KANDIDATKINJA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

O rezultatima Javnog natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata/kandidatkinje.

Dostava svim kandidatima/kandidatkinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE SU:

 1. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html
 2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima  (NN 22/2020)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_22_549.html
 3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

 

Povjerenstvo za vrednovanje

 kandidata za zapošljavanje

 


17:59:25 – 09/17/2020

 

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-29

Popovača,  17.rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 30
sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

o vremenu i mjestu održavanju testiranja

 

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu, od 30 sati tjedno  održat će se. 23.09.2020. godine s početkom u _11.30_sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

 

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

 

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 

 


17:55:25 – 09/17/2020

 

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-30

Popovača,  17.rujan 2020.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača (Klasa: 602-02/19-40/01, Urbroj: 2176-32-19-1 od 6. svibnja 2019.), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 25
sata tjedno – 5 izvršitelj/ica.

O vremenu i mjestu održavanju testiranja

Testiranje kandidata/kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača  – 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu, od 25 sati tjedno  održat će se. 23.09.2020. godine s početkom u __11.30_sati u Osnovnoj školi Popovača, Vinogradska 15, Popovača.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane i koji su dobili poseban poziv za testiranje putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku.

Upute kandidatima/kandidatkinjama u kojima je razrađen sadržaj testiranja (područje provjere, pravila i postupak, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje) objavljene su na mrežnoj stranici škole:   https://www.os-popovaca.hr/

Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 


 

08:55:25 – 09/14/2020

 

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-33

Popovača, 14. rujan  2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sata tjedno

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 14.09.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 22.09.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 

 


16:55:25 – 09/03/2020

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-02

Popovača, 3. rujan 2020.

 

Temeljem Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog
poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 30
sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.


Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku domovnice
– presliku rodnog lista
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

– potvrdu o završenoj edukaciji za program pomoćnika u nastavi

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj se raspisuje na temelju projekta „Zajedno do obrazovanja“ financiranog iz
Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. –
2020.“

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.

Natječaj traje od 3.9.2020. do 11.9.2020. godine.

 

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


16:49:25 – 09/03/2020

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2176-32-20-01

Popovača, 3. rujan 2020.

 

Temeljem Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog
poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020./2021. u nepunom radnom vremenu : 25
sata tjedno – 5 izvršitelj/ica.


Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku domovnice
– presliku rodnog lista
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

– potvrdu o završenoj edukaciji za program pomoćnika u nastavi

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj se raspisuje na temelju projekta „Zajedno do obrazovanja“ financiranog iz
Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. –
2020.“

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.

Natječaj traje od 3.9.2020. do 11.9.2020. godine.

 

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


16:44:23 – 09/03/2020

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-26

Popovača, 3. rujan 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ INFORMATIKE U RAZREDNOJ NASTAVI (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice informatike u razrednoj nastavi mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 3. rujna 2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 11. rujna 2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


16:37:51 – 09/03/2020

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-39

Popovača, 3. rujan  2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 3.9.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 11.9.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


16:35:51 – 09/03/2020

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-38

Popovača,  3. rujna 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno, do povratka djelatnika na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 3. rujna 2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 11. rujna 2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


10:35:51 – 06/04/2020

REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/20-07/01
URBROJ: 2176-32-20-85
Popovača, 6. travnja 2020.

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Popovača (KLASA: 602-02/19-40/01, URBROJ:2176-32-19-1, od 6.5.2019.) i članka 72. Statuta Osnovne škole Popovača, ravnatelj Osnovne škole Popovača donosi

O D L U K U

o nezasnivanju radnog odnosa po natječaju za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika, (KLASA: 112-03/20-01/02, URBROJ: 2176-32-20-17) koji je raspisan 5. ožujka 2020. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Za zapošljavanje učitelja/ice njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 24 sata tjedno, do povratka radnice na rad, objavljen je natječaj na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne
škole Popovača, dana 5. ožujka 2020. godine. Na predmetnom natječaju za učiteljicu njemačkog jezika izabrana je Monika Kelčec Azinović te je za istu dana Školski odbor dao suglasnost za zapošljavanje na elektroničkoj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020. S obzirom da Monika Kelčec Azinović već radi na dvije škole i nije bila u mogućnosti odmah započeti s radom u Osnovnoj školi Popovača, dogovoren je datum zasnivanja radnog odnosa za dan 13.04.2020.
U međuvremenu je nastupila globalna pandemija COVID-19 virusa, te je Vlada Republike Hrvatske, između ostalih mjera, donijela i Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. Godinu (NN 41/2020). Člankom 4. iste Odluke propisano je da se od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznicima zabranjuje novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene. S obzirom na navedenu odredbu, Osnovna škola Popovača nije bila u mogućnosti zasnovati radni odnos sa kandidatkinjom Monikom Kelčec Azinović te je ravnatelj sukladno čl.10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Popovača, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


12:41:38 – 20/03/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-37

Popovača, 20. ožujak 2020.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 5. ožujka 2020.  do 13. ožujka  2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu njemačkog jezika, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Monika Kelčec Azinović.

Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar

 


12:36:58 – 20/03/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-35

Popovača, 20. ožujak 2020.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 3. ožujka  do 11.ožujka  2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu razredne nastave u produženom boravku, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Lucija Čihor.

Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


12:33:44 – 20/03/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-36

Popovača, 20. ožujak 2020.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 27. veljače 2020.  do 06. ožujka  2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu glazbene kulture, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Irena Mikšić.

Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


10:28:56 – 14/03/2020

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA

Upute kandidatima

Obavijest kandidatima


10:25:59 – 14/03/2020

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – UČITELJ GLAZBENE KULTURE

Upute kandidatima

Obavijest kandidatima


10:17:36 – 14/03/2020

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Upute kandidatima

Obavijest kandidatima


12:12:04 – 05/03/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-17

Popovača, 5. ožujka 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, do povratka djelatnice na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 05.03.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 13.03.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


12:16:03 – 03/03/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-16

Popovača, 3. ožujak  2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18,98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-40/01 URBROJ: 2176-32-19-1 od 6.5.2019.),  Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad

 Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105.  i članka 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 03.03.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 11.03.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


09:44:17 – 27/02/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-15

Popovača,  27. veljače 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno, do povratka djelatnice na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 27.02.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 06.03.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


14:11:37 – 25/02/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-14

Popovača, 25. veljače 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, do povratka djelatnice na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

Natječaj je objavljen 25.02.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 03.03.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


11:39:51 – 10/02/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-13

Popovača,  10. veljače 2020.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

 Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 23. siječnja do 31 .siječnja 2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za spremačicu/pomoćnu kuharicu u područnoj školi Stružec, na određeno, puno radno vrijeme, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je  Martina Acel.

Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


11:36:55 – 10/02/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-25

Popovača,  10. veljače 2020.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 9. siječnja do 17 .siječnja 2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za domara/ložača/školskog majstora, uz suglasnost Školskog odbora, izabran je  Jure Bilandžić.

 Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


14:13:48 – 03/02/2020

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – SPREMAČ/ICA I POMOĆNI KUHAR/ICA

Upute kandidatima

Obavijest kandidatima o testiranju


13:27:45 – 23/01/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-01

Popovača, 23. siječanj 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17 i 67/18, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Osnovnoj školi Popovača

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis,

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

 

Natječaj je objavljen 23.01.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 31.01.2020.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


15:16:30 – 22/01/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-22

Popovača, 22. siječanj 2020.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 2. siječnja do 10. siječnja  2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu razredne nastave u produženom boravku, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Valentina Radoš.

Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar

 


09:02:10 – 20/01/2020

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – DOMAR/LOŽAČ/ŠKOLSKI MAJSTOR

Obavijest kandidatima o testiranju – domar/ložač/školski majstor

Uputa kandidatima o testiranju – domar/ložaš/školski majstor


09:23:23 – 13/01/2020

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (PRODUŽENI BORAVAK)

Obavijest kandidatima o testiranju – razredna nastava (produženi boravak)

Upute kandidatima – razredna nastava (produženi boravak)

 


09:06:57 – 09/01/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-20-19-08

Popovača,  9. siječanj 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

DOMAR/LOŽAČ/ŠKOLSKI MAJSTOR (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme, u trajanju od 25 sati tjedno

 

Prijave na natječaj za radno mjesto domara/ložača/školskog majstora mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

 

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto.

 

Natječaj je objavljen 09.01.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 17.01.2020.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


14:49:06 – 02/01/2020

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2176-32-20-01

Popovača, 02. siječanj 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, dalje u tekstu ZOOOSŠ), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-40/01 URBROJ: 2176-32-19-1 od 6.5.2019.),  Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme

 Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105.  i članka 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 02.01.2020. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 10.01.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


12:41:55 – 20/12/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-02/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-36

Popovača, 20. prosinac 2019.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 3. prosinca do 11. prosinca 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učitelja matematike, uz suglasnost Školskog odbora, izabran je Danijel Pavrlišak, prvostupnik matematike.

 Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


13:25:56 – 12/12/2019

OBAVIJEST i UPUTA kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: UČITELJ MATEMATIKE  

Obavijest kandidatima o testiranju

Uputa kandidatima


13:02:14 – 06/12/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-55

Popovača, 6. prosinac 2019.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 15. studenog do 23.studenog  2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za učiteljicu engleskog jezika, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Tena Mlakar, magistra primarnog obrazovanja.

 

 Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar

 


12:16:34 – 06/12/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-02/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-31

Popovača,  6. prosinac 2019.

 

Temeljem čl. 72. Statuta Osnovne škole Popovača, ravnatelj Dražen Mlakar donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno učitelja razredne nastave u produženom boravku

 

I. Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku (1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme) objavljen 4. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 112-02/19-01/02, URBROJ: 2176-32-19-17)

II. Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će ista biti dostavljena svim kandidatima.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 4. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj  za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku (1 izvršitelj  na neodređeno, puno radno vrijeme). Dana 5.12.2019.g., održana je sjednica Školskog odbora na kojoj nije dana suglasnost predloženom kandidatu. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

                                                                                               Ravnatelj

                                                                                          Dražen Mlakar

 

DNA:

 1. Kandidatima
 2. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Popovača
 3. Pismohrana

 


09:44:41 – 03/12/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-02/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-30

Popovača, 3. prosinac 2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme u trajanju od 31 sat tjedno

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 03.12.2019. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 11.12.2019..

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


14:35:15 – 15/11/2019

 

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-52

Popovača, 15. studeni 2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ne starije od 30 dana i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


09:49:25 – 13/11/2019

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (PRODUŽENI BORAVAK)

Uputa kandidatima – učitelj razredne nastave (produženi boravak)

Obavijest kandidatima o testiranju – učitelj razredne nastave (produženi boravak)

 

 


11:11:10 – 06/11/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-51

Popovača,  6. studeni 2019.

 

Temeljem čl. 72. Statuta Osnovne škole Popovača, ravnatelj Dražen Mlakar donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog kuhara/ice

 

I. Poništava se natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog kuhara/ice (1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme) objavljen 28. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 112-03/19-01/02, URBROJ: 2176-32-19-42)

II. Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će ista biti dostavljena svim kandidatima.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Dana 28. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj  za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog kuhara/ice(1 izvršitelj  na određeno, puno radno vrijeme).

Budući da je natječaj otvoren radi  pronalaska zamjene odsutnoj radnici Ivani Gregurek, a ista je dana 6. studenog 2019.g.,  zatvorila bolovanje i vratila se na posao, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

                                                                                               Ravnatelj

                                                                                          Dražen Mlakar

 


09:24:53 – 04/11/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-02/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-17

Popovača, 04. studenog 2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, dalje u tekstu ZOOOSŠ), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-40/01 URBROJ: 2176-32-19-1 od 6.5.2019.),  Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105.  i članka 106.  ZOOOSŠ te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2021/02/PRAVILNIK-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf 

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 04.11.2019. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 10.11.2019..

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar

 


08:51:22 – 28/10/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-41

Popovača, 28. listopad 2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17 i 67/18, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Osnovnoj školi Popovača

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis,

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj – spremačica“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

 


09:18:43 – 23/10/2019

OBAVIJEST I UPUTA O TESTIRANJU KANDIDATA ZA NJEMAČKI JEZIK I GLAZBENU KULTURU

Obavijest kandidatima o testiranju – njemački jezik i glazbena kultura

Uputa kandidatima – njemački jezik i glazbena kultura

 


11:26:01 – 17/10/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-03/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-37

Popovača, 17. listopada 2019.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog 27. rujna 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača za spremačicu i pomoćnu kuharicu u PŠ Potok (m/ž), uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Marijana Mikulić iz Osekova.

Ravnatelj

                                                                                          Dražen Mlakar


14:03:03 – 09/10/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-27

Popovača, 9. listopada 2019.

Temeljem Odluke Grada Popovače, Upravnog odjela za proračun i opću upravu, (KLASA: 053-01/19-01/450, URBROJ: 2176/16-03/1-19-2, od 9.10.2019.) o financiranju pomoćnika u nastavi  iz sredstava proračuna Grada Popovače, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 24
sata tjedno – 1 izvršitelja/ice.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o radnom stažu (HZMO), ne stariju od 30 dana
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva poštom ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati kao ni prijave zaprimljene putem elektroničke pošte.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 9.10.2019. do 17.10.2019. godine.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


16:46:19 – 07/10/2019

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

POPOVAČA, Vinogradska 15

Tel: 044/637-266

Klasa:112-03/19-01/02

Urbroj:2176-32-19-33

U Popovači, 7.10.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-40/01 URBROJ: 2176-32-19-1 od 6.5.2019.), ravnatelj Osnovne škole Popovača raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNA MJESTA

UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno)

Prijave na natječaj za radna mjesta učitelja/ice glazbene kulture i učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i članka 106. ZOOOSŠ-a te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br: 6/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u preslikama:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj

ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom stažu ( HZMO, ne stariju od 30 dana)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/09/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.docx

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/  

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“ navesti za koje radno mjesto. 

Natječaj je objavljen 7.10.2019. na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Popovača, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 15.10.2019..

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle elektroničkom poštom.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                            Dražen Mlakar


16:01:57 – 01/10/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-24

Popovača, 1. listopada 2019.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 10. rujna do 18. rujna 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača za pomoćnika u nastavi (m/ž), uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Renata Maričić iz Kutine.

Ravnatelj

                                                                                          Dražen Mlakar

 


16:01:57 – 30/09/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-02/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-6

Popovača, 30. rujna 2019.

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 2. rujna do 10. rujna 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača za tajnicu Osnovne škole Popovača, uz suglasnost Školskog odbora, izabrana je Tena Marjanović, mag. iur.

 Ravnatelj

                                                                                          Dražen Mlakar

 


 12:28:34 – 30/09/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-23

Popovača, 30. rujna 2019.

 

Temeljem Odluke Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport (Klasa: 602-01/19-01/05 Urbroj: 2176/01-06-19-400) od 23. rujna 2019. godine, o uključivanju pomoćnika u nastavi, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učeniku s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 25
sati tjedno – 1 izvršitelj/ica;

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o radnom stažu (HZMO, ne stariju od 30 dana)
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 30.9.2019. do 9.10.2019. godine.

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

 

 


18:34:32 – 27/09/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2176-32-19-26

Popovača, 27.9.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17 i 67/18, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Područnoj školi Potok

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis,

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj – spremačica“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

Dražen Mlakar


19:07:02 – 19/09/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-23

Popovača, 16. rujna 2019.

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenih natječaja objavljenih od 26. kolovoza do 3. rujna 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za pomoćnike u nastavi (m/ž) izabrane su

 1. Antonija Palijan,
 2. Biljana Knežević,
 3. Dragica Slovic,
 4.   Ljiljana Masnjak

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

 


 

16:02:15 – 12/09/2019

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA O TESTIRANJU – TAJNIK

Obavijest_kandidatima_o_testiranju-tajnik

Upute_kandidatima-tajnik

 


 

16:26:26 – 10/09/2019

 

REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 112-07/19-01/01
URBROJ: 2176-32-19-15
Popovača, 10. rujna 2019.
Temeljem Odluke Grada Popovače, Upravnog odjela za proračun i opću upravu, (KLASA: 053-01/19-01/409, URBROJ: 2176/16-03/1-19-2, od 9.9.2019.) o financiranju pomoćnika u nastavi iz sredstava proračuna Grada Popovače, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 24 sata tjedno – 1 izvršitelja/ice.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o radnom stažu (HZMO), ne stariju od 30 dana
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole.
Natječaj traje od 10.09.2019. do 18.09.2019. godine.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


 

 

13:53:07 – 09/09/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-14

Popovača, 9. rujna 2019.

 

Temeljem Odluke Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport (Klasa: 602-01/19-01/05 Urbroj: 2176/01-06-19-356) od 5. rujna 2019. godine, o uključivanju pomoćnika u nastavi, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učeniku s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 30 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica;

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o radnom stažu (HZMO, ne stariju od 30 dana)
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole.
Natječaj traje od 9.9.2019. do 17.9.2019. godine.

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar


 

11:06:46 – 02/09/2019

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

POPOVAČA, Vinogradska 15

Tel/Fax: 044/637-266

 

Klasa:112-02/19-01/02

Urbroj:2176-32-19-1

U Popovači, 2.9.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-40/01 URBROJ: 2176-32-19-1 od 6.5.2019.), Osnovna škola Popovača, zastupana po ravnatelju Draženu Mlakaru, prof., raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

TAJNIK/ICA ŠKOLE – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18):

 • poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:
 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

 

Radni odnos u školi se ne može zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 • životopis,
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. ZOOOSŠ-a, ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,

 

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

 

U prijavi na javni natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem koje/g će biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

Natječajna dokumentacija se ne vraća pa dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenata.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Popovača:

https://www.os-popovaca.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRAVILNIK-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1lj.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole:

https://www.os-popovaca.hr/

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odnosno natječaj će biti otvoren do 10.9.2019.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: https://www.os-popovaca.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata.

Dostava obavijesti svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata na mrežnoj stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj – tajnik/ica Škole“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom.

 

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar, prof.


 

11:21:02 – 26/08/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-01

Popovača, 26. kolovoza 2019.

 

Temeljem Odluka Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport (Klasa: 602-01/19-01/05 Urbroj: 2176/01-06-19-231  i Klasa: 602-01/19-01/05 Urbroj: 2176/01-06-19-232) od 2. lipnja 2019. godine, o uključivanju pomoćnika u nastavi, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenici s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 30
sati tjedno – 1 izvršitelj/ica;

– pomoćnika u nastavi (m/ž) učeniku s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 20
sati tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o radnom stažu (HZMO)
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 26.08.2019. do 03.09.2019. godine.

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar


 

 

11:14:31 – 26/08/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 112-07/19-01/01

URBROJ: 2176-32-19-2

Popovača, 26. kolovoza 2019.

Temeljem Odluke Grada Popovače, Upravnog odjela za proračun i opću upravu, (KLASA: 053-01/19-01/332, URBROJ: 2176/16-03/1-19-2, od 5.7.2019.) o financiranju pomoćnika u nastavi  iz sredstava proračuna Grada Popovače, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 24
sata tjedno – 2 izvršitelja/ice.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o radnom stažu (HZMO)
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 26.08.2019. do 03.09.2019. godine.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


 

 

20:16:15 – 05/07/2019

Jednostavna nabava školskih udžbenika za šk. godinu 2019./2020. prema popisu odabira 2019. godine

POZIV

Prilog I – Ponudbeni list

Troškovnik_udžbenici 2019.

Prilog III – Izjava o integritetu

Prilog IV- Izjava o prihv.uvjeta iz natječaja

 


16:37:32 – 03/07/2019

Jednostavna nabava školskih udžbenika za šk. godinu 2019./2020. prema popisu odabira 2014. godine

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II – Troškovnik

Prilog III – Izjava o integritetu

Prilog IV- Izjava o prihv.uvjeta iz natječaja

 

 

 


22:08:13 – 06/14/2019

REPUBLIKA  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA:   602-02/19-07/02

URBROJ: 2176-32-19-6

Popovača, 13. lipnja 2019.

 

 

 

OBAVIJEST

o imenovanju ravnatelja

Na temelju provedenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Popovača, koji je na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i 68/18) i članka 60. Statuta Osnovne škole Popovača objavljen 15. svibnja 2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača te u Narodnim Novinama, Školski odbor Osnovne škole Popovača je na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. donio odluku o imenovanju ravnatelja/ice Škole temeljem koje je za ravnatelja imenovan Dražen Mlakar, prof.

Navedena odluka Školskog odbora stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti ministrice znanosti i obrazovanja ili nakon isteka roka od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnost, ukoliko ministrica u tom roku ne uskrati suglasnost.

 

 

                                                                       Školski odbor

                                       Osnovne škole Popovača


 

22:43:36 – 05/15/2019

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 60. Statuta Osnovne škole Popovača, Školski odbor Osnovne škole Popovača, Popovača, Vinogradska 15 raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2.) uvjete propisane člankom 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1.  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1.  ili  ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova,  može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije. Dodatne kompetencije dokazuju se na sljedeći način:

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom svjedodžbe, preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
 2. Osnovne digitalne vještine dokazuju je preslikom svjedodžbe, preslikom indeksa o završenom kolegiju, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom informacijskih znanosti.
 3. Iskustvo rada na prijavi i realizaciji raspisanih natječaja za projekte financirane iz fondova Europske unije ili drugih izvora dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– diplomu  odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit, sukladno članku 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

–  dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

– kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) obvezni su dostaviti i dokaze iz kojih je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi. (Odluke o imenovanju)

Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se  u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem članka  102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017)  dužna  je uz prijavu  na natječaj  priložiti pored dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14  39/18)   dužna  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatom za ravnatelja/icu Škole smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi zaprimljeni podaci iz prijave kandidata za ravnatelja/icu Škole prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja i neće se koristiti u druge svrhe, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, a sve u skladu sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama školske ustanove.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:602-02/19-07/1

URBROJ: 2176-32-19-1

 

Popovača, 15. svibnja 2019. godine

 

   Školski odbor Osnovne škole Popovača

                                                      Predsjednik Školskog odbora:

                                                        ______________________

                                                      Ivica Radman


15:19:16 – 05/07/2019

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17 i 67/18, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Područnoj školi Stružec

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti osobe koje  imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte) Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis,

– svjedodžbu,

– potvrdu o radnom stažu (HZMO-ne starija od 30 dana)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


 

10:55:20 – 03/19/2019

Temeljem  Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 70/2016., 50/17., 37/18., 71/18. i 91/18.) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača,  19. ožujka 2019. objavljuje:

JAVNI POZIV

VANJSKIM POSLUŽITELJIMA USLUGA

Pozivamo Vas da se očitujete na poziv za obavljanje poslova domara-ložača  u osnovnoj školi Popovača kao i njezinim pripadajućim područnim školama (3).

Za pružanje usluge domara-ložača trebamo jednu osobu m/ž na puno radno vrijeme, svaki radni dan u tjednu od 700h  do 1500h.

Opseg poslova obuhvaća:

 • brigu o radu kotlovnica, toplinskih stanica i drugih uređaja grijanja, obavljanje popravaka, održavanje prilaza i ulaza u školu, poslove održavanja objekta škole i njezina okoliša, obavljanje poslova dežurstva te druge poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada osnovne škole.
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja i tajnika škole

 

U PONUDI OBVEZNO DOSTAVITI BRUTO CIJENU RADA DOMARA-LOŽAČA ZA MJESEC DANA RADA.

Ponude dostaviti do 27. ožujka 2019. na adresu škole:

Osnovna škola Popovača

Vinogradska 15

44317 POPOVAČA

                                                                               Ravnatelj

     Dražen Mlakar


09:50:50 – 03/01/2019

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto spremačice i pomoćne kuharice (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i 68/18) objavljen 4. veljače 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 27. veljače 2019., izabrana je Marijana Mikulić.

 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                                           Dražen Mlakar


OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja njemačkog jezika (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i 68/18) objavljen 4. veljače 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 27. veljače 2019., izabrana je Petra Diklić.

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja glazbene kulture (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i 68/18) objavljen 12. veljače 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 27. veljače 2019., izabrana je Irena Mikšić.

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja engleskog jezika (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i 68/18) objavljen 11. veljače 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 27. veljače 2019., izabrana je Ivana Tomac.

                                                                       Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


12:34:50 – 02/12/2019

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ GLAZBENOG (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnika na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbenog mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta-

 

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

 


10:00:24 – 02/11/2019

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijemE, do povratka djelatnice na rad

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta-

 

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

 

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar

 


14:59:10 – 02/04/2019

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17, dalje u tekstu: ZOOOSŠ)
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno
radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Područnoj školi Potok

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti
osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. ZOOOSŠ te imaju
završenu osnovnu školu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se
pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102.
stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN,
broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne
informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja-
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOK
AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe
oba spola.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime,
datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj
spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o
nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/
kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave
natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za
natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te
putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

 

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

 

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta-

 

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

 

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

 

 

 23:58:21 – 12/04/2018

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto tajnika/tajnice škole (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152./14.) objavljen 21. studenog 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 3. prosinca 2018., izabrana je Matea Rokić, mag. iur.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

10:37:08 – 2018-11-20

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

TAJNIKA/TAJNICE USTANOVE – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Prijave na natječaj za radno mjesto tajnika/ce mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. stavka 16. i članka 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Natječajna dokumentacija se ne vraća pa dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 21. studenog 2018. – 29. studenig 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


10:33:47 – 11/19/2018

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa (M/Ž), na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152./14.) objavljen 5. studenog 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 15. studenog 2018., izabrana je Mirela Grgić, VSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


10:33:47 – 11/19/2018

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, do kraja nastavne 201872019. godine, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152./14.) objavljen 5. studenog 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 15. studenog 2018., izabrana je Barbara Prohaska, VSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


16:53:50 – 11/05/2018

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, dalje u tekstu ZOOOSŠ), a zbog provođenja projekta „Učimo zajedno“ Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do kraja nastavne 2018./2019. godine

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 1. i st. 6. i članka 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


09:33:21 – 10/31/2018

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, dalje u tekstu ZOOOSŠ) i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „ Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništva“ Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA (M/Ž) – 1 izvršitelj – za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na nepuno, određeno radno vrijeme od 20 sati tjedno na 12 mjeseci.

            Prijave na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika psihologa (m/ž) mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 1. i st. 12. i članka 106.  ZOOOSŠ i uvjete određene u Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Posebni uvjeti koji moraju biti ispunjeni:

 1. nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja,
 2. osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih (HZZ).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci i dokaz o nezaposlenosti (HZZ).

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


11:37:41 – 10/11/2018

OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce njemačkog jezika
(M/Ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno koji je na temelju članka
107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj
87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17.
i 68/18) objavljen 24. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz
prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5.
listopada 2018., izabrana je Magdalena Adamčević Čolić, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce glazbene kulture (M/Ž),
na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad koji je na temelju članka
107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj
87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17.
i 68/18) objavljen 13. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz
prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5.
listopada 2018., izabrana je Irena Mikšić, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce engleskog jezika (M/Ž),
na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 17 sati tjedno koji je na temelju članka 107.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,
86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i
68/18) objavljen 13. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5. listopada 2018.,
izabrana je Milijana Drinčić, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce engleskog jezika (M/Ž),
na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s Radne skupine za pripremu
uvođenja kurikuluma engleskog jezika za osnovnu i srednju školu osnovanu od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja na rad koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i
105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i 68/18) objavljen 13.
rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te
mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost
Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5. listopada 2018., izabrana je
Marija Brlek, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce hrvatskog jezika (M/Ž),
na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno koji je na temelju članka 107.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,
86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i
68/18) objavljen 13. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5. listopada 2018.,
izabrana je Tamara Cikuša, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce likovne kulture (M/Ž),
na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno koji je na temelju članka 107.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,
86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i
68/18) objavljen 13. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5. listopada 2018.,
izabran je Igor Taritaš, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce matematike (M/Ž), na
neodređeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat tjedno koji je na temelju članka 107. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09.,
92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14., 07/17. i
68/18) objavljen 13. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 5. listopada 2018.,
izabran je Danijel Pavrlišak, univ.bacc.math.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


09/26/2018 – 09:15:39

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 11. rujna do 19. rujna 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Popovača, za pomoćnika u nastavi (m/ž) – 1 izvršitelj izabrana je:

 • Ljiljana Masnjak.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


09/24/2018 – 08:28:55

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 1. i st. 6. i članka 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


09/13/2018 – 18:39:42

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ LIKOVNE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno

UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž)- 1 izvršitelj- na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat tjedno

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž)- 1 izvršitelj- na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž)- 1 izvršitelj- na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 17 sati tjedno

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice likovne kulture, učitelja/ice matematike, učitelja/ice hrvatskog jezika, učitelja/ice engleskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 1. i st. 6. i članka 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                       Dražen Mlakar


09/13/2018 – 18:37:42

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnika na rad

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj- na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s Radne skupine za pripremu uvođenja kurikuluma engleskog jezika za osnovnu i srednju školu osnovana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na rad.

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture i učitelja/ice engleskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 1. i st. 6. i članka 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                       Dražen Mlakar


09/11/2018 – 14:48:34

Temeljem Odluke Grada Popovače, Upravnog odjela za proračun i opću upravu, KLASA: 053-01/18-01/439, URBROJ: 2176/16-03/1-18-2 o financiranju pomoćnika u nastavi  iz sredstava proračuna Grada Popovače, ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:

– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2018./2019. u nepunom radnom vremenu : 24
sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku domovnice
– presliku rodnog lista
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji. Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 11.09.2018. do 19.09.2018. godine.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


2018-08-31 – 7:48:23

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja za mjeru „Zajedno do obrazovanja“, objavljenog 20. kolovoza do 28. kolovoza 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača , za pomoćnike u nastavi (m/ž) – 6 izvršitelja izabrane su:

 • Dragica Slovic za OŠ Popovača
 • Verica Pranjić za OŠ Zorke Sever
 • Biljana Knežević za OŠ Popovača
 • Antonija Palijan za OŠ Popovača
 • Danijela Lukšić za OŠ Zorke Sever
 • Andrea Dečman za OŠ Zorke Sever

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


08/20/2018 – 2018-08-20

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto spremača/ice u OŠ Popovača na puno, određeno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 29. svibnja 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 14. lipnja 2018., izabrana je Valentina Rošin Gregurek, SSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


08/20/2018 – 16:41:00

Temeljem Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog
poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2018./2019. u nepunom radnom vremenu : 24
sata tjedno – 6 izvršitelj/ica.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku domovnice
– presliku rodnog lista
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi koja se dokazuje potvrdom o završenoj edukaciji. Prije angažmana u školi odabrani kandidati koji nisu završili obrazovni program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi (sa zadanim minimalnim elementima programa koji su navedeni u Uputama za prijavitelje Poziva ) dužni proći dodatnu edukaciju u trajanju od 20 sati, kako bi stekli potrebne kompetencije za rad.Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Natječaj se raspisuje na temelju projekta „Zajedno do obrazovanja“ financiranog iz
Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. –
2020.“
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 20.08.2017. do 28.08.2018. godine.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


17:47:25 – 05/29/2018

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja ili djelatnice s rodiljnog te roditeljskog dopusta

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. ZOOOSŠ te imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


11:06:36 – 04/26/2018

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17., dalje u tekstu: ZOOOSŠ) i čl. 90. Statuta Osnovne škole Popovača, ravnatelj Dražen Mlakar donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/ice fizike

 

 1. Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike (1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, od 20 sati tjedno) objavljen 10. travnja 2018. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 112-02/18-01/02, URBROJ: 2176-32-18-01)
 1. Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će ista biti dostavljena svim kandidatima.
 2.  

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

 1. travnja 2018. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za učitelja/icu fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme, od 20 sati tjedno.

Budući da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 114. stavka 1. ZOOOSŠ, to jeste nije dobivena prethodna suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje predloženog kandidata od strane ravnatelja na sjednici Školskog odbora održanoj 25. travnja 2018., odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

                                                                                              Ravnatelj

                                                                                          Dražen Mlakar

 


11:04:43 – 04/26/2018

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice u PŠ Osekovo na puno, određeno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 10. travnja 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 25. travnja 2018., izabrana je Marijana Mikulić, NKV.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


04/10/2018 – 21:11:05

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ FIZIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


04/10/2018 – 21:09:47

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Područnoj školi Osekovo

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. ZOOOSŠ te imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


03/28/2018 – 13:42:35

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice matematike (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja na rad, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 7/17) objavljen 16. ožujka 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 28. ožujka 2018., izabrana je Renata Pavlović, VSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


03/28/2018 – 13:42:35

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 7/17) objavljen 16. ožujka 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 28. ožujka 2018., izabrana je Ivana Osrečak, VSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


09:18:58  –  03/19/2018

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce informatike (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnika na rad koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 28. veljače 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 16. ožujka 2018., izabrana je Maja Bezuk, VSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


12:09:10 – 03/16/2018

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


12:07:39 – 03/16/2018

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PŠ VOLODER – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106.  ZOOOSŠ i uvjete prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, broj 47/1996 i 56/2001).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Natječajna dokumentacija se ne vraća pa dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


09:49:45 – 02/28/2018

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ INFORMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnika s posudbe na rad

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice informatike mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi se nalaze na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja-

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


19:02:36 – 02/27/2018

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce njemačkog jezika (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 12. veljače 2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 26. veljače 2018., izabrana je Anita Vučinovec, SSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


02/12/2018 – 12:11:36

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) 

1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta-

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


12/12/2017 – 8:49:18 AM

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice u PŠ Stružec ne puno, određeno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 29. studenog 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 11. prosinca 2017., izabrana je Martina Acel, SSS, kuharica.


11/29/2017 – 09:23:33

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.,07/17, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE i POMOĆNE KUHARICE (M/Ž) 

1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja u Područnoj školi Stružec

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. ZOOOSŠ te imaju završenu osnovnu školu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.


11/28/2017 – 09:21:32

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice fizike (M/Ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 16. studenog 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 27. studenog 2017., izabrana je Diana-Svjetlana Lendvaj, VSS, dipl. ing. geologije.


11/16/2017 – 09:19:39

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ FIZIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                      Dražen Mlakar


02/10/2017, 11:11:56 AM
OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ce njemačkog jezika (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 12. rujna 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 29. rujna 2017., izabrana je Anita Vučinovec, SSS.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


02/10/2017, 11:11:56 AM
 
OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto tajnika/ce ustanove (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 12. rujna 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 29. rujna 2017., izabrana je Sadika Zubčević, VSS, diplomirana pravnica.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar

 

02/10/2017, 11:11:56 AM
OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto domara – školskog majstora (M/Ž), na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 07/17.) objavljen 12. rujna 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 29. rujna 2017., izabran je Stjepan Malec, SSS, strojobravar.

                                                                                   Ravnatelj

                                                                               Dražen Mlakar


12/9/2017, 11:28:06

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


12/9/2017, 11:28:06

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, dalje u tekstu ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

TAJNIKA/TAJNICE USTANOVE – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Prijave na natječaj za radno mjesto tajnika/ce mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. stavka 16. i članka 106.  ZOOOSŠ.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Natječajna dokumentacija se ne vraća pa dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 12. rujna 2017. – 20. rujna 2017.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


12/9/2017, 11:28:06

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i 07/17, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

DOMAR – školski majstor (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Prema čl. 106. ZOOOSŠ i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Popovača, odnosno završena srednja škola tehničkog, ekonomskog ili administrativnog usmjerenja, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u HACCAP sustavu, potrebno poznavanje rada na računalu, vozački ispit „B“ kategorije.

Opis poslova: obavljanje popravaka u školi, održavanje prilaza i ulaza u školu, održavanje objekta škole i okoliša, poslovi dežurstva te drugi poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada osnove škole kao i poslove po nalogu ravnatelja ili tajnika škole   .

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja za mjeru „Zajedno do obrazovanja“, objavljenog 18. kolovoza do 26. kolovoza 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača , za pomagača u nastavi (m/ž) – 3 izvršitelja, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 29. kolovoza 2017., izabrane su:

 • Verica Pranjić iz Popovače,
 • Andrea Dečman iz Potoka i
 • Dragica Slovic iz Popovače

Ravnatelj

Dražen Mlakar


Temeljem Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog
poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
ravnatelj Osnovne škole Popovača, Dražen Mlakar, raspisuje:

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za:
– pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, na
određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2017./2018. u nepunom radnom vremenu : 24
sata tjedno – 3 izvršitelj/ica.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom
spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
– kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
– presliku domovnice
– presliku rodnog lista
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
Prednosti: osobe s radnim iskustvom u radu s učenicima s teškoćama – osobe za završenom
edukacijom za program pomoćnika u nastavi.
Natječaj se raspisuje na temelju projekta „Zajedno do obrazovanja“ financiranog iz
Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. –
2020.“
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave ovog poziva ili osobno donijeti na adresu:
Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice Škole.
Natječaj traje od 18.08.2017. do 26.08.2017. godine.

Ravnatelj
Dražen Mlakar

 

 
OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave (M/Ž), na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152./14. i 7/17) objavljen 9. svibnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 23. svibnja 2017., izabrana je Martina Klanjčić, magistra primarnog obrazovanja, iz Popovače.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 
 

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
 
UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106.  ZOOOSŠ i uvjete prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, broj 47/1996 i 56/2001).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Natječajna dokumentacija se ne vraća pa dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 9. svibnja 2017. – 17. svibnja.2017.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


REZULTATI NATJEČAJA – HRVATSKI JEZIK

OBAVIJEST
o rezultatu natječaja

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika (M/Ž), na određeno, puno radno vrijeme (2 izvršitelja), koji je na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152./14.) objavljen od 8. do 16. veljače 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Popovača na sjednici održanoj 21. veljače 2017., izabrane su Kristina Jalšić iz Volodera, VSS i Lucija Čihor iz Petrinje, VSS.

Ravnatelj
Dražen Mlakar


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž) – 2 izvršitelja/ice – na određeno, puno radno vrijeme

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Natječajna dokumentacija se ne vraća pa dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj traje od 8.2.2017. – 16.2.2017.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


REZULTATI NATJEČAJA
obavijest kandidatima rezultati natječaja pomagač u nastavi
Rezultati natječaja – Hrvatski jezik

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 

REZULTATI NATJEČAJA
rezultati natječaja – spremačica
rezultati natječaja – stručni suradnik – pedagog
rezultati natječaja – hrvatski jezik

NATJEČAJ


za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Popovača, Popovača, Vinogradska 15

na određeno, puno radno vrijeme do 14. lipnja 2017. u punom radnom vremenu , 1 izvršitelj/ica.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe do 29 godina starosti, prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s najmanje srednjom stručnom spremom bilo kojeg usmjerenja ili s 1. stupnjem visokoškolskog obrazovanja prema Provedbenim uputama za mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.

Prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
– kratki životopis
– presliku domovnice
– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
– presliku potvrde o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

– potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su iz Državnog proračuna i proračuna Sisačko-moslavačke županije.
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 28. listopada 2016. do 5. studenog 2016.  na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

VINOGRADSKA 15,

44317 POPOVAČA
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole

Ravnatelj škole

Dražen Mlakar


Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14., dalje u tekstu: ZOOOSŠ) i čl. 90. Statuta Osnovne škole Popovača, ravnatelj Dražen Mlakar donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto domara/ke

 

 1. Poništava se natječaj za radno mjesto domara/ke (zamjena za bolovanje, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme) objavljen 17. listopada 2016. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 112-03/16-01/02, URBROJ: 2176-32-16-01)
 1. Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te će ista biti dostavljena svim kandidatima.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

 1. listopada 2016. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Popovača te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za domara/ku na određeno, puno radno vrijeme kao zamjena za bolovanje do povratka radnice na rad, a najdulje do 29. prosinca 2016.

Budući je radnica 25. listopada 2016. obavijestila ustanovu o prekidu bolovanja i namjeri povratka na rad odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Ravnatelj

Dražen Mlakar


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG (M/Ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

Prijave na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14., dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
SPREMAČICE (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja

Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. ZOOOSŠ te imaju završenu osnovnu školu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14., dalje u tekstu: ZOOOSŠ) Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, Popovača, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO

DOMAR (M/Ž) – 1 izvršitelj – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje, najdulje do 29. 12. 2016.)

Uvjeti: Prema ZOOOSŠ te Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Popovača, odnosno završena srednja škola tehničkog, ekonomskog ili administrativnog usmjerenja. Potrebno poznavanje rada na računalu te vozački ispit „B“ kategorije.

Opis poslova: nabava, izdavanje, knjiženje, skladištenje i dostava prehrambenih namirnica, potrošnog materijala i sredstava za čišćenje, nabava zaštitne odječe i obuće za sve radnike koji prema posebnom propisu imaju na to pravo te ostali poslovi po nalogu ravnatelja ili tajnika škole.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.

 Ravnatelj

     Dražen Mlakar


Rezultati natječaja – STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR/KA (M/Ž) – STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR/KA


Komentari su zatvoreni.